Beleidsplan Stichting June

Versie 1.0
21 november 2013

beleidsplan June

 

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2014 van Stichting June. Bijna 14 jaar na de oprichting zijn we blij met de behaalde resultaten, de waardevolle samenwerking in Gambia en het vertrouwen van onze sponsors.

In 2001 zijn we gestart met het bouwen van de eerste school. Inmiddels kunnen wij terugkijken op het realiseren van 3 scholen, 42 waterputten, 1 brug, diverse landbouwmachines 3 vrouwen tuinen en sponsoring van reeds honderden kinderen die onze scholen bezoeken.

Wij realiseren ons dat de forse groei van de afgelopen jaren om bezinning vraagt: welke omvang willen wij bereiken? Wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we dat wat is bereikt bestendigen? Wat kan beter of anders?

In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting June en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd en is in Januari 2020 nog steeds actueel.

Enkhuizen, december 2013

Stichting June

Jur Bus, voorzitter

 

Klik hier om het beleidsplan van Stichting June te downloaden

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Inleiding

  1. Doel en aanpak
  2. Organisatie
  3. Uitvoering van projecten
  4. Communicatie
  5. Financiën
  6. De Toekomst

 

1. Doel en aanpak

1.1. Missie en doel

Stichting June groeide vanuit een passie voor reizen en een gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De oprichters en het bestuur hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren door middel van het uitvoeren van kleinschalige projecten, bijvoorbeeld het bouwen van scholen waardoor kinderen een beter toekomstperspectief hebben. Maar ook door het bouwen van waterputten, waardoor de inwoners over schoon drinkwater kunnen beschikken. Daarnaast ook overige projecten waarover u verderop nog meer kunt lezen. Dit alles om de leefomstandigheden in dit Afrikaanse land te verbeteren, maar niet te verwesteren.

De wijze waarop Stichting June dit bewerkstelligd is statutair vastgelegd en wordt bereikt door:

 

1.2. Aanpak

De aanpak van Stichting June wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:

 

1.3. Waarom kiezen voor Stichting June?

Duurzaam resultaat
Stichting June richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is
cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat.

Kleinschalige hulp
Ondanks de slechte omstandigheden werkt Stichting June vanuit de filosofie dat de leefomstandigheden voor de inwoners van Gambia verbeterd kunnen worden door middel van kleinschalige hulp. Er wordt niet gemeten aan de westerse cultuur.

Kinderen hebben recht op een toekomst
De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Gambia: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs (bijna)
geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor diens familie en hun land.

Transparant
Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, of het nu om gaat om schooluniformen of om het bekostigen van een operatie. Stichting June financiert middelen die onderwijs en gezondheid ten goede komen. Om dit alles inzichtelijk te maken worden financiën in Nederland en Gambia op de cent nauwkeurig bijgehouden in een overzichtelijk boekhoudkundig programma of kasboek.

Grootse resultaten door relatief weinig middelen
Stichting June laat zien hoe er met weinig middelen kleine stappen gezet worden die positieve gevolgen hebben. Dankzij een kleinschalige en persoonlijke aanpak wordt dat bereikt

 

2. Organisatie

2.1. Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden met algemene bestuurstaken en een financieel adviseur.

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot bestuurders zijn benoemd:

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de vijf bestuursleden.

2.2. Gedragscode

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen en dergelijke komen niet voor rekening van de stichting. Reizen naar Gambia worden door bestuursleden zelf betaald.

 2.3. Vergadercyclus

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

2.4. Vrijwilligers

Stichting June kan rekenen op de hulp van veel vrijwilligers in Nederland voor diverse hand en spandiensten.

2.5. Samenwerking

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting June zich adviseren en ondersteunen door een aantal vrijwillige adviseurs op het gebied van:

2.6. ANBI

Stichting June heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

2.7. Keurmerk

Stichting June heeft er bewust voor gekozen géén (CBF) Keurmerk aan te vragen. De reden hiervan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. Stichting June wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de mensen in Gambia.

2.8. Jaarrekening

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 januari. Deze is volledig openbaar en te vinden op de website.

2.9. Lokale organisatie in Gambia

Stichting June werkt intensief samen met een team van mensen uit de lokale bevolking en biedt daarmee werkgelegenheid. Het team staat onder leiding van de heer Boto Saidy Jeng, onze Gambiaanse samenwerkingspartner, die sinds 1998 werkzaam is voor de stichting. De mensen uit dit team ontvangen een lokaal gerelateerd salaris.

Er wordt maandelijks vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur zoals bijvoorbeeld de schoolprestaties en een absentielijst van de kinderen. Het bestuur en de samenwerkingspartner onderhouden wekelijks e-mailcontact. Twee keer per jaar reizen 1 of meerdere bestuursleden naar Gambia om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in de uitvoering. Tijdens deze bezoeken worden het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de samenwerkingspartner en het team van mensen uit de lokale bevolking.

 

3. Uitvoering van projecten

3.1. Scholing en onderwijs

Gambia behoort tot één van de armste landen ter wereld waarin het niet vanzelfsprekend is dat ieder kind naar school gaat. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar school. Er wordt per kind vastgesteld in welke klas hij of zij terecht komt. Naast het studiemateriaal en de schoolkosten die betaald moeten worden, dienen de kinderen een schooluniform te dragen.

3.2. Onderwijssysteem in Gambia

Het onderwijssysteem in Gambia bestaat uit verschillende lagen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen onderwijs op de nursery school volgen. Deze nursery school geeft les aan kinderen tot en met 7 á 8 jaar, vergelijkbaar met de Nederlandse onderbouw. Daarop volgt de primary school, de secundairy school en vervolgens beroepsonderwijs. Stichting June richt zich met name op de nursery school omdat deze vorm van onderwijs helaas niet wordt gesubsidieerd door de overheid, de primary school daarentegen wel. Om alle kinderen de mogelijkheid tot onderwijs te geven heeft Stichting June inmiddels 3 nursery schools gebouwd en een sponsoring programma opgezet.

3.3. Voorwaarden deelnemende kinderen

Om aan deze voorwaarden te voldoen is er in Nederland door Stichting June een sponsoring programma opgezet. Elk kind dat naar school gaat, heeft een eigen sponsor. Deze sponsor maakt jaarlijks een bedrag van 40 euro over naar de stichting, wat voldoende is om aan bovenstaande materiële zaken te kunnen voldoen (uniform, schoolmaaltijd, schoenen en een tas).

3.4. Aantal scholen

In 2002 is de eerste school geopend, de Kala Bantang nursery school, in Serekunda. Deze school heeft een capaciteit van 4 klaslokalen, geschikt om les te geven aan 50 kinderen per klaslokaal.

In 2005 werd de tweede school geopend in Sarakunda, de Sara Kolong school, met dezelfde capaciteit. Voor deze 2 scholen is het sponsoring programma sinds de opening voor alle schoolgaande kinderen actief.

In november 2013 is de derde school, The Nel Bus Memorial School, in Basori geopend. Deze school heeft een capaciteit van 5 klaslokalen en er zal les worden gegeven aan de onder- en bovenbouw. Een sponsor programma moet nog opgezet worden.

3.5. Uitstroom

De aanpak van Stichting June is erop gericht dat de kinderen, na afronding van de nursery school, kunnen doorstromen naar de primary school en zo een beter toekomst perspectief hebben.

Uit ervaring is gebleken dat onze scholen goed aansluiten op de primary school en de kinderen zelfs een ruime voorsprong hebben.

3.6. Bouwen van waterputten

In 2005 kwam de eerste aanvraag voor het bouwen van een waterput. Watervoorzieningen voor de lokale bevolking zijn over het algemeen slecht. Overal zijn met de hand gegraven waterputten aanwezig, welke soms 40 meter diep zijn en open aan de bovenkant. Het mag voor zich spreken dat een open put genoeg gevaren met zich meebrengt. Bovendien is een open put onhygiënisch, vuil en ongedierte kan in het water komen dat later gedronken wordt.

Stichting June heeft in 2006 voor de eerst keer met succes een waterput geslagen. Deze waterputten van beton zijn gesloten aan de bovenkant en voorzien van een degelijke handpomp.

Inmiddels zijn er 42 waterputten door Stichting June gerealiseerd.

3.7. Diverse projecten

In de afgelopen 13 jaar zijn diverse projecten gerealiseerd zoals:

 

4. Communicatie

4.1. Inleiding

Stichting June hecht er veel waarde aan om met lage kosten haar donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt.

Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van Stichting June, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen.

4.2. Website

De website www.june-gambia.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over de projecten en achtergronden. Het is mogelijk om online donateur te worden. Ook wordt het laatste nieuws is te allen tijde op de website vermeld. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

4.3. Nieuwsbrief

Minimaal 1 keer per jaar verschijnt de (digitale) nieuwsbrief die aan alle belangstellenden verstuurd wordt en tevens op de website geplaatst wordt.

4.4. Informatiemateriaal

Stichting June wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er minimaal fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor datgene dat ontwikkeld en afgedrukt moet worden heeft Stichting June een sponsor.

 

5. Financiën

5.1. Inkomsten

De activiteiten van Stichting June worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting June werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt (behalve op de schoolsponsoring) nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen is hèt argument om donateurs te werven. Daarnaast wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om informatieavonden te organiseren waarmee geld ingezameld wordt ten bate van het goede doel.

5.2. Kosten

Een kind naar school laten gaan kost vanzelfsprekend geld. Dit bedrag is 40 euro per kind per jaar en is als volgt opgebouwd:

Verdere kosten zijn de jaarlijks terugkerende kosten als onderhoud aan de scholen en waterputten. Stichting June besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan haar projecten. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor webhosting, kosten Kamer van Koophandel, minimale aanschaf van kantoor- en commerciële artikelen etc.

5.3. Financieel beleid

Stichting June besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan mensen en kinderen nagekomen en dromen gerealiseerd dienen te worden. Concreet betekent dat een financieel beleid dat er vanuit gaat dat het huidig beschikbaar vermogen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om het komende jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De financiële situatie van Stichting June is volledig openbaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 januari. Deze is te vinden op de website.

6. Toekomst

Stichting June is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine stappen op het grote geheel. Niettemin heeft de stichting ambitie om de volgende stappen te realiseren:

6.1. Doelstellingen

Continueren en verbeteren van scholing

Meer waterputten

Werven van meer sponsoren

Interactie donateurs

Vrijwilligers

Naast geldinzameling wordt ook gedacht aan een team vrijwilligers die hand- en spandiensten zouden kunnen verrichten. Wellicht kunnen meerdere taken in de toekomst uitbesteed worden aan vaste vrijwilligers en kan er nog gedacht worden aan een team “ongebonden vrijwilligers” voor de incidentele taken.

Vergroten bewustzijn

Lezingen geven op diverse Nederlandse scholen. De gedachte hierachter is het vergroten van bewustzijn bij de kinderen in Nederland over de contrasten in de wereld.

Word donateur!

Word nu donateur van Stichting June. Voor 40 euro per jaar steunt u een kind.

Hiervoor heeft het kind: 
Een uniform - een paar schoenen - een schooltas - en een jaar school.

Slideshow

Copyright © 2023 Stichting June
Inloggen